• |
  • |
  • |

Genel iş koşulları

Genel iş koşulları

item Industrietechnik GmbH

1. Genel
Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Basılı belgelerimizde yer alan teknik veriler, resimler, çizimler, açıklamalar ve fiyatlar, eğer istisnai bir durum olarak tarafımızca bağlayıcı olarak tanımlanmadıysa, bağlayıcı değildir. Ön fiyat teklifleri, resimler, şekiller ve diğer belgeler üzerindeki fikri mülkiyet haklarımızı saklı tutuyoruz; bunlar bizim açık yazılı iznimiz olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilerin erişimine açılamaz. Sözlü anlaşmalar ya da açıklamalar ancak tarafımızca yazılı olarak teyit edildiklerinde geçerlidir. Teklif alanın/sipariş verenin maddi varlık durumunda ciddi bir kötüleşme oluştuğunda ya da böyle bir tehlike söz konusu olduğunda ve bundan dolayı ödeme tehlikeye girdiğinde, tanıdığımız ödeme sürelerini ya da mahsuplaşmaları derhal geçerli olmak üzere geri çekebiliriz, eğer teklif alanın/sipariş verenin haklı talepleri bu duruma engel oluşturmuyorsa.

2. Sözleşme hakkında bireysel sözlü anlaşmalar
Sözleşmeye ilişkin bireysel sözlü anlaşmaların, özellikle de ürünlerimizin belli özellikler için söz verilmesinin ya da kullanım tavsiyelerinin, ayrıca tamir sürelerine ve tamir zaman aralıklarına ilişkin verilen bilgilerin hukuki bakımdan geçerli olabilmeleri için bunlara ana yönetimimizin ya da yetkili şubenin açık yazılı onayını vermesi gerekmektedir. Dış hizmetlerde görevli çalışanlarımız sözleşmeler için aracılık yapmaya yetkilidir. Bir sipariş, ancak ana yönetimimiz ya da yetkili şubemiz tarafından yazılı olarak onaylandığında ya da mal teslim edildiğinde kabul edilmiş sayılır.

3. Fiyatlar
Tarafımızca belirtilen fiyatlar Avro cinsinden ve katma değer vergisi hariç fiyatlardır. Bu fiyatlar fabrika teslim fiyatlardır, yurt içinde bunlara katma değer vergisi eklenecektir, ayrıca kurulum, ilk çalıştırma ve montaj giderlerini (özellikle de montaj koşullarına bakınız), bunların yanı sıra ambalajlama, navlun, posta ve sigorta giderlerini içermemektedir Fiyatlar, teklifi verdiğimiz gün geçerli olan çalışan ücreti, malzeme ve diğer giderleri esas alınarak belirlenmektedir. Teslimat tarihine kadar bu gider faktörlerinde bir değişim olması halinde fiyat ayarlamaları yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Özel anlaşma olmamasından dolayı nakliye yolunu ya da araçlarını, ayrıca ambalajlamayı uygun göreceğimiz biçimde seçme hakkımızı saklı tutuyoruz, ancak bunlar için sorumluluk almıyoruz. Nakliye sandıkları düzgün bir halde ve içinde navlun olmaksızın geri gönderildiğinde, hesaplanan değerlerinin 2/3’ü dört hafta içinde alacak olarak gönderenin hesabına kaydedilecektir. Diğer ambalajlar geri alınmamaktadır.

4. Ödeme koşulları
Faturalarımız sipariş verenin seçimine bağlı olarak fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde katma değer vergisi dahil fatura tutarından %2 iskonto ile nakit olarak ya da 30 gün içinde kesinti yapılmadan nakit olarak ödenmek zorundadır. Bu hükümden farklılık gösteren koşulları (peşin ödeme, üçte bir ödeme, akreditif vs.) uygulama hakkımızı belli durumlar için saklı tutuyoruz. Ödeme sürelerinin aşılması halinde (daha ötesine geçen zarar tazmini taleplerimiz saklı kalmak üzere) Avrupa Merkez Bankası’nın (EZB) yürürlükteki temel faiz oranının en az %8 üzerinde olan yıllık bir faizi fatura etme hakkına sahibiz. Bunun için bir ihtara ya da süre tanınmasına gerek bulunmamaktadır. Yurt dışına teslimatlarda geri çekilemez ve tasdikli, bizim tarafımızdan belirtilecek bir bankaya ödenebilecek bir akreditifin açılmasını ya da eşdeğer güvenceleri isteme hakkına sahibiz. Sipariş verenin ödemelerini durdurması ya da aşırı borçlanması halinde, ayrıca birlikte kararlaştırılan ödeme hedeflerine uymaması halinde satın alma fiyatı alacağı derhal muaccel hale gelmektedir. Sipariş veren, ancak hukuki olarak saptanmış, ihtilafsız ya da tarafımızca kabul edilmiş karşı alacaklara dayalı olarak itiraz hakkını ya da ödemeyi yapmama hakkına sahiptir.

5. Mülkiyet şerhi
Sipariş verenden alacaklı olduğumuz tutarların ya da gelecekte oluşacak alacaklarımızın tamamı ödenene kadar teslim edilmiş olan mal bizim mülkiyetimizde kalmaktadır (akreditif açılmış olması ödeme sayılmamaktadır). Sipariş veren tarafından bizim mallarımız başka, bize ait olmayan şeylerle yeni bir şekilde birleştirildiğinde ve böylece sipariş veren bunlar üzerinde münhasıran mülkiyet kazandığında, sipariş veren birleştirilen şeylerin birleştirme tarihindeki değerinin ilgili oranı kadar ortak mülkiyetini bize devretmektedir. Sipariş veren ile mala ilişkin sözleşme akdetmemiz, mülkiyetin devredilmesi konusunda anlaştığımız anlamına gelmektedir. Sipariş veren tarafından bize ortak mülkiyet tanınmasının yerine geçmek üzere, sipariş veren yeni malı bizim için de muhafaza altına alacaktır. Sipariş veren, ancak nizami bir işletme faaliyeti çerçevesinde malımızı başkasına satma hakkına sahiptir. Sipariş veren, üçüncü bir kişiye satıştan dolayı doğan alacaklarının fatura tutarı kadarki bölümünü bizim için güvence olarak daha şimdiden bize devretmektedir. Bu alacağın tahsili için sipariş veren hala yetkilidir. Müşterinin ödemeyi geciktirmesi halinde alacağı bizzat tahsil etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Aynı durum, bir iflas davası açılmış olduğunda ya da ödemeler durdurulduğunda da geçerlidir. Bu durumda sipariş veren bize devrettiği alacakları ve borçlarını istememiz halinde bize bırakmak zorundadır.

6. Teslimat
Teslimat süremiz, siparişi kabul etme tarihimizden itibaren başlar. Teslimat süresinin başlaması için sipariş veren tarafından teslim edilmesi gereken tüm belgelerin, örneğin gerekli izinlerin, onayların, planların açıklamalarının ve onaylarının bize ulaşmış olması, uzlaşılan ödeme koşullarına ve diğer yükümlülüklere uyulması, ayrıca tarafların sözleşmeyi akdederken açığa kavuşturmayı sonraya bırakmış oldukları tüm teknik konularda uzlaşmaya varılmış olması ön koşul olarak gerekmektedir. Bu koşulların zamanında yerine getirilmemesi halinde, teslimat süresi buna bağlı olarak uzatılacaktır. Arızalar, grev, lokavt ya da önemli üretim birimlerinin ve makinelerin devre dışı kalması, önemli ham maddelerin ve yapı maddelerinin tedarikinde yaşanan gecikmeler, nakliyedeki gecikmeler, ayrıca her türlü zorlayıcı sebebin oluşması teslimat süresini uzatmaktadır
Bu koşulların zamanında yerine getirilmemesi halinde, teslimat süresi buna bağlı olarak uzatılacaktır. Arızalar, grev, lokavt ya da önemli üretim birimlerinin ve makinelerin devre dışı kalması, önemli ham maddelerin ve yapı maddelerinin tedarikinde yaşanan gecikmeler, nakliyedeki gecikmeler, ayrıca her türlü zorlayıcı sebebin oluşması teslimat süresini bu koşullara bağlı olarak uzatmaktadır. Bu uzama, belirtilen bu durumların tedarikçilerimizde yaşanması halinde de geçerlidir. Yukarıdaki hükümler, yukarıda belirtilen koşulların mevcut bir teslimat gecikmesi sırasında ortaya çıkması halinde de geçerlidir. Malın teslimata hazır olduğunun bildirilmesinin ardından malın bizim tesisimizden derhal teslim alınması gerekmektedir. Teslim alma giderlerini sipariş veren üstlenmektedir. Kabul edilebilir ölçülerde kısmi teslimat yapma hakkımız bulunmaktadır.

7. Tehlikenin devredilmesi
Tüm gönderilerde, olası geri gönderimler de dahil olmak üzere (teslimat parçalarının gönderimi de) tehlikeler sipariş verenin sorumluluğundadır. Nakliyesiz teslimatta da malın fabrikamızda sipariş verene ya da onun görevlendirdiği kişilere teslim edilmesiyle, diğer durumlarda ise gönderi fabrikamızı terk ettiğinde (hangi yoldan olduğuna, kendi ya da yabancı nakliye aracıyla olduğuna bakılmaksızın) tehlike sipariş verene geçmektedir. Bizim sorumluluğumuzda olmayan nedenlerden dolayı gönderimin gecikmesi halinde, tehlike malın gönderime hazır olduğu tarihten itibaren sipariş verene geçer. Yukarıdaki düzenleme kısmi teslimatlar için de geçerlidir.

8. Kusurlar için sorumluluk
Sipariş veren malı teslim edildikten sonra derhal (normal iş akışında bunun mümkün olmasına bağlı olarak) incelemek ve (eğer bir sorun görünüyorsa) yazılı olarak şikayette bulunmak zorundadır. Sipariş veren şikayette bulunmazsa, mal onaylanmış sayılır, ancak inceleme sırasında fark edilmeyecek bir kusurun söz konusu olması hali bunun dışındadır. Böyle bir kusurun daha sonra ortaya çıkması halinde kusur fark edilir edilmez yazılı şikayette bulunulması gerekmektedir, aksi taktirde mal bu kusura rağmen onaylanmış sayılır. Teslim edilen malda bizden kaynaklanan bir kusurun söz konusu olması halinde kusuru giderme ya da yeni mal teslim etme ya da yeni hizmet verme arasında seçim yapma hakkına sahibiz. Kusurun giderilmesi ya da yeni malın teslim edilmesi ya da yeni hizmetin verilmesi başarılamazsa ya da herhangi bir önlem almayı reddetme hakkına sahipsek, sipariş veren yasal haklarını kullanabilir.

Sipariş veren, en az iki kez kusur giderme denemesi yapılmasına düzenli olarak katlanmak zorundadır. Geri çekilme, önemsiz yükümlülük ihlallerinde mümkün değildir. Bu koşulların 9. maddesi uyarınca sorumluluğumuzun bulunması halinde sipariş verenin kusurlara ilişkin hak talepleri yasal hükümlere göre zaman aşımına uğrar. Ayrıca kusurun üçüncü bir kişinin ayni bir hakkında oluşması ve bu şeyin verilmesinin istenilebilmesi halinde ya da tapuya kayıtlı başka bir hakta oluşması halinde ya da bir binada ya da normal kullanım biçimine göre bir binanın yapımında kullanılmış binada kusura yol açmış bir şeyin söz konusu olması halinde kusurdan dolayı tazmin hakları yasal hükümler çerçevesinde zaman aşımına uğrar. Bunun dışında kusurlara ilişkin haklar bir yıl içinde zaman aşımına uğrar. Kusurlara ilişkin sorumluluğumuz doğal aşınmadan ya da tüketimden ya da sipariş verenin sorumluluk alanına giren davranışlardan kaynaklanan kusurları kapsamamaktadır.

9. Sorumluluk kısıtlaması
Kasti davranışlarımızın ve ağır ihmalimizin, ayrıca yönetici çalışanlarımızın kasti davranışlarının ve ağır ihmalinin sonuçlarının sorumluluğu bize aittir. Ayrıca bir sağlama riskinin üstlenilmesi halinde, garantilerin yerine getirilmemesinin sorumluluğu, cana, bedene ve sağlığa sorumlu biçimde verilen zararlarda ve ürün sorumluluk yasası çerçevesindeki sorumluluk uyarınca da sorumluluğumuz bulunmaktadır. İlke olarak önemli sözleşme yükümlülüklerini çiğnediğimizde ve basit ifa yardımcılarının ağır ihmalleri halinde sorumlu olmaktayız. Bu sorumluluk tipik öngörülebilir zarar tutarının tazmini ile sınırlıdır. Sorumluluğumuzun söz konusu olmaması ya da kısıtlı olması halinde, bu durum yöneticilerimizin, çalışanlarımızın, işçilerimizin, temsilcilerimizin ve ifa yardımcılarımızın kişisel sorumluluk hali için de geçerlidir. Yukarıdaki maddelerde belirtilen düzenlemelerin benzeri boşuna yapılan harcamaların tarafımızdan tazmini için de geçerlidir.

10. Kapanış hükümleri
Sözleşme ilişkisinden dolaylı olarak ya da doğrudan doğan anlaşmazlıklar için (çek ve senet davaları dahil olmak üzere) tek yargı mercii Solingen’dir. Biz, sipariş verenin merkezinin bulunduğu yerde de dava açma hakkına sahibiz. Sipariş verenin sözleşmeden doğan haklarını ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devri ancak bizim yazılı onay vermemiz halinde mümkündür. Yukarıdaki çalışma koşulları, sipariş verenlerimizle yürüteceğimiz tüm işler için zemin oluşturmaktadır. Sipariş verenin bunlardan farklılık gösteren koşulları bizim için ancak yazılı biçimde özel olarak kararlaştırıldıysa geçerlidir, bunun dışında bizim sessiz kalmamız her durumda reddetme anlamına gelmektedir. Teslimatımızı kabul etmekle, sipariş veren bizim çalışma koşullarımızı kabul etmiş sayılır. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkileri Alman hukukuna tabidir, Birleşmiş Milletler ticaret hukuku geçerli değildir. Belli çalışma koşullarının hukuki olarak geçersiz olması, üzerinde anlaşılan diğer koşulların geçerliliğini değiştirmez.

Tarih: Nisan 2009

Contact
BIBUS Otomasyon Ltd.Şti. 
İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulv.
Vip Plaza Kat:2 No:43-44, 34490
Başakşehir / İstanbul Tel. +90 212 293 82 00
Fax +90 212 249 88 34
info(at)bibus.com.tr
www.bibus.com.tr
Login
Online yapılandırıcılar
Online yapılandırıcılar
Kendi çalışma yeri sisteminizi veya mobil sisteminizi şimdi doğrudan online olarak planlayın. Online yapılandırıcılar
item Glossary
The world of mechanical engineering in 26,000 keywords and approximately 1,000 glossary entries – with a translation function.
Video channel from item
Go to the video channel